Regulamin korzystania z serwisu

Operatorem serwisu www.traumon.pl (dalej „Serwis”) jest spółka Mylan Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519368 (dalej „Spółka”).
Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym regulaminem korzystania z Serwisu. Regulamin ten obowiązuje każdą osobę odwiedzającą Serwis. Uzyskanie dostępu do Serwisu i korzystanie z niego jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika akceptacji tego regulaminu oraz wszelkich jego zmian, w brzmieniu obowiązującym w chwili odwiedzin Serwisu. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu bez wcześniejszej informacji, poprzez aktualizację jego treści i jednocześnie zachęca użytkowników do przeglądania regulaminu, ponieważ wszelkie jego zmiany będą dla użytkowników wiążące.

Autorskie prawa majątkowe

O ile nie określono inaczej, autorskie prawa majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do wszelkich materiałów w Serwisie (w szczególności do fotografii i obrazów) przysługują Spółce lub jej licencjodawcom. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, wszelkie prawa, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny, są zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie fragmentów treści Serwisu w sposób niezgodny z niniejszą informacją, niezależnie od celu ich użycia, jest zabronione. W przypadku, gdy użytkownik dopuści się naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu, udzielona użytkownikowi zgoda na korzystanie z Serwisu zostaje automatycznie cofnięta, a użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zniszczenia wszelkich fragmentów pobranych lub wydrukowanych z Serwisu.

Użytkownik może pobierać i drukować fragmenty z Serwisu do własnych celów oraz przekazywać je innym na następujących warunkach:

 • dokumenty lub powiązane elementy graficzne w Serwisie nie mogą być w żaden sposób modyfikowane;
 • elementy graficzne w Serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie odrębnie od powiązanego z nimi tekstu; oraz
 • na wszystkich kopiach winny znajdować się informacje prawne o autorskich prawach majątkowych i znakach towarowych Spółki oraz o udzielonej niniejszym postanowieniem zgodzie.
 • Użytkownik nie może sprzedawać ani ponownie publikować treści znajdujących się w Serwisie. W szczególności, użytkownik nie może reprodukować, powielać, kopiować ani w inny sposób wykorzystywać materiałów z Serwisu w celach komercyjnych. Użytkownik może zamieszczać odsyłacze do którejkolwiek z podstron Serwisu, pod warunkiem, że nie będzie powielał naszych (pod)stron i pod warunkiem, że nie będzie w tym zakresie stwarzał nieprawdziwego wrażenia u swoich użytkowników, że nasza treść jest treścią użytkownika lub że Serwis popiera stronę internetową użytkownika lub z tą stroną jest powiązany. Przysługujące użytkownikowi prawo do zamieszczania odsyłaczy do Serwisu podlega ponadto następującym warunkom:
  • użytkownik nie może usunąć, zniekształcić ani w inny sposób zmienić wielkości lub wyglądu logotypu Viatris;
  • użytkownik nie może tworzyć ramek ani innego środowiska przeglądarki lub wyodrębniającego wokół Serwisu;
  • użytkownik nie może w żaden sposób sugerować, że Serwis poleca jakiekolwiek produkty lub usługi inne niż własne;
  • użytkownik nie może składać nieprawdziwych oświadczeń dotyczących współpracy ze Spółką ani przedstawiać nieprawdziwych informacji na temat Spółki;
  • użytkownik nie może w inny sposób korzystać ze znaków towarowych Viatris wyświetlanych w Serwisie bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki;
  • użytkownik nie może zamieszczać odsyłaczy na stronie internetowej, która nie jest jego własnością; oraz
  • strona internetowa użytkownika nie może zawierać treści niesmacznych, obraźliwych lub kontrowersyjnych, naruszać praw własności intelektualnej innych osób ani w inny sposób naruszać właściwych przepisów prawa.

Spółka wyraźnie zastrzega sobie prawo cofnięcia prawa do umieszczania odsyłaczy do Serwisu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz do podjęcia działań, jakie uzna za stosowne. Użytkownik zobowiązuje się zrekompensować Spółce w pełni wszelkie szkody poniesione przez nią lub którykolwiek z podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej a wynikające z naruszenia niniejszego regulaminu.

Odsyłacze do stron zewnętrznych

Serwis może zawierać odsyłacze do stron internetowych osób trzecich; odsyłacze takie zamieszczono jako ułatwienie dla użytkowników Serwisu. Spółka nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących informacji znajdujących się na tych stronach, a ponadto nie odpowiada za te informacje.

Brak oświadczeń i zapewnień (gwarancji)

Spółka dokłada należytych starań, aby zapewnić aktualność i dokładność informacji znajdujących się w Serwisie, ale nie składa niniejszym żadnych wyraźnych oświadczeń ani zapewnień czy gwarancji wyraźnych lub dorozumianych (w szczególności dorozumianej gwarancji wartości handlowej (merchantability), przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw) w odniesieniu do jakichkolwiek takich informacji, a także co do ich dokładności, kompletności lub częstotliwości ich aktualizacji. Użytkownik zgadza się, że korzystanie przez niego z Serwisu oraz wszelkich treści Serwisu odbywa się na zasadzie „AS IS” (w stanie, w jakim się znajduje) oraz „AS AVAILABLE” (według dostępności). Spółka nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Serwisu. Spółka nie składa żadnych gwarancji co do tego, że (i) Serwis będzie spełniał wymagania użytkownika, (ii) Serwis będzie działał bez zakłóceń, w sposób terminowy, bezpieczny i bezbłędny, (iii) wyniki korzystania z Serwisu będą dokładne lub wiarygodne, (iv) jakość towarów lub usług dostępnych w Serwisie będzie spełniać oczekiwania użytkownika, (v) jakiekolwiek błędy w Serwisie będą poprawiane, (vi) korzystanie przez użytkownika z Serwisu lub jakichkolwiek materiałów znajdujących się w Serwisie nie spowoduje uszkodzenia systemu komputerowego lub urządzenia mobilnego użytkownika oraz że w wyniku uzyskania tych materiałów nie nastąpi utrata danych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Spółka, członkowie jej kierownictwa, członkowie zarządu, pracownicy lub jednostki powiązane nie odpowiadają bezpośrednio ani pośrednio za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z lub związane z utworzeniem Serwisu, innej strony internetowej Spółki lub strony internetowej, do których odsyłacze znajdują się w Serwisie lub na takich innych stronach Spółki, korzystaniem z niego/niej lub poleganiem na nim/niej, ani za informacje uzyskane za pośrednictwem jakiejkolwiek takiej strony internetowej lub za brak możliwości korzystania z jakiejkolwiek takiej strony internetowej. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności obejmuje uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkowników, wirusy ewentualnie infekujące sprzęt komputerowy użytkownika oraz inne szkody majątkowe, utratę zysków, renomy, bądź inne szkody niematerialne (nawet, jeżeli Spółka została poinformowana o możliwości ich wystąpienia), wynikające z (i) korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu; (ii) kosztów pozyskania towarów lub usług zastępczych, wynikających z towarów, danych, informacji lub usług uzyskanych, wiadomości otrzymanych lub transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu lub w wyniku korzystania z Serwisu; (iii) nieuprawnionego dostępu do transmisji lub danych użytkownika bądź ich zmiany ; (iv) wypowiedzi lub postępowania jakiegokolwiek użytkownika lub osoby trzeciej w Serwisie; (v) polegania przez użytkownika na treściach udostępnianych przez Spółkę; lub (vi) wszelkich innych spraw dotyczących Serwisu.

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, górna granica odpowiedzialności Spółki oraz członków jej kierownictwa, członków zarządu, pracowników lub jednostek powiązanych, związana z Serwisem lub związana z korzystaniem przez użytkownika z treści Spółki, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia (naruszenie umowy, czyn niedozwolony, naruszenie gwarancji lub inne) nie może przekroczyć łącznie 100 EUR. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności za oszustwa, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym niedbalstwem, ani odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Spółkę oraz członków jej kierownictwa, członków zarządu, pracowników lub jednostki powiązane z odpowiedzialności wynikającej z roszczeń, powództw lub żądań, w szczególności uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i kosztów obsługi księgowej/rachunkowej, wynikających z (i) korzystania przez użytkowania z treści osób trzecich bądź polegania przez użytkownika na tych treściach; (ii) korzystania przez użytkownika z treści Spółki bądź polegania przez użytkownika na tych treściach; (iii) niewłaściwego korzystania z Serwisu przez użytkownika lub (iv) naruszenia niniejszych warunków przez użytkownika. O każdym takim roszczeniu Spółka jest zobowiązana powiadomić użytkownika niezwłocznie.

Porady

Żadne treści dostępne w Serwisie nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze medycznym, inwestycyjnym, finansowym lub innym. W szczególności, żadne treści dostępne na stronach internetowych nie powinny zastępować porady lekarskiej, wizyt lekarskich lub zaleceń ze strony podmiotów świadczących usługi medyczne.

Postępowanie użytkowników

Użytkownik nie może zmieniać ani podejmować próby zmiany Serwisu. Użytkownik ponadto nie może tworzyć odsyłaczy do Serwisu bez wcześniejszego uzyskania pisemnego upoważnienia od Spółki. Ponadto, użytkownik nie może korzystać z usług Serwisu w sposób mogący spowodować wyłączenie, nadmierne obciążenie lub zakłócenia działania serwerów Spółki lub serwerów, do których Spółka uzyskała dostęp, ani w sposób mogący ingerować w korzystanie z usług Serwisu przez osoby trzecie, w inne konta, systemy komputerowe lub sieci powiązane z jakimkolwiek serwerem Spółki lub Serwisem, poprzez działania piractwa komputerowego (działania hackerskie), kradzież haseł lub przy użyciu innych środków. Użytkownik nie może pozyskiwać ani podejmować prób pozyskania materiałów lub informacji przy użyciu środków, jakie nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik może korzystać z usług Serwisu wyłącznie dla własnych potrzeb o charakterze niekomercyjnym. Użytkownik nie może korzystać z usług Serwisu w celu (i) zamieszczania komentarzy użytkowników zawierający spam lub inne treści o charakterze wtórnym bądź niezamawiane treści z naruszeniem obowiązującego prawa; (ii) przesyłania do Internetu lub zamieszczania materiałów mających charakter naruszenia, nieprzyzwoitych, stanowiących groźbę, oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem lub zabronionych, w tym materiałów szkodliwych dla dzieci lub naruszających prawa do prywatności przysługujące osobom trzecim; (iii) przesyłania do Internetu lub zamieszczania materiałów zawierających wirusy komputerowe bądź inne szkodliwe kody, pliki, skrypty, środki lub programy komputerowych, (iv) zwracania się w celach komercyjnych do użytkowników Serwisu w związku z ich treściami, wykorzystując do tego dane umożliwiające identyfikację osoby lub fora komunikacyjne w ramach Serwisu.

Użytkownik nie może obchodzić, wyłączać ani w inny sposób ingerować w elementy zabezpieczenia Serwisu lub elementy, które wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z usług Serwisu.

Informacja prawna

Spółka dokłada starań, aby zapewnić poprawność informacji znajdujących się w Serwisie, ale nie gwarantuje dokładności ani kompletności materiałów dostępnych w ramach Serwisu. Spółka może w każdym czasie i bez wcześniejszej informacji dokonywać zmian w materiałach dostępnych w ramach Serwisu lub zmian w produktach bądź usługach w tych materiałach opisanych. Materiały dostępne w ramach Serwisu mogą być nieaktualne, a Spółka nie zobowiązuje się do ich aktualizacji.

Materiały znajdujące się w Serwisie są udostępnianie „w stanie, w jakim się znajdują””, bez jakichkolwiek gwarancji czy innych warunków. W związku z powyższym, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, Spółka wyłącza wszystkie gwarancje, oświadczenia, zobowiązania i inne warunki (w szczególności dorozumiane gwarancje zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu oraz dochowania należytej staranności), które (z zastrzeżeniem niniejszej informacji prawnej) mogłyby obowiązywać w odniesieniu do Serwisu.

Prawo właściwe

Do niniejszych warunków, w tym do ich interpretacji, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, które obowiązują także w przypadku wszelkich sporów pomiędzy użytkownikiem a Spółką wynikających z niniejszego regulaminu lub dotyczących ich przedmiotu. Strony związane niniejszymi warunkami zgadzają się, że wszelkie spory pomiędzy nimi wynikające z niniejszego regulaminu lub dotyczące ich przedmiotu będą rozstrzygane przed sądami w Polsce.